Top

Terms & Conditions

Welkom bij SOLARWATT B.V.!

Deze algemene voorwaarden geven een overzicht van de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van SOLARWATT B.V.
SOLARWATT B.V. is gevestigd op: De Prinsenhof 1.05, 4004 LN Tiel, Nederland.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van SOLARWATT B.V. niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Disclaimerkennisgeving en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het Bedrijf”, “Zelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons Bedrijf. “Onder “Partij”, “Partijen” of “Ons” wordt zowel de Opdrachtgever als onszelf, dan wel de Opdrachtgever of onszelf verstaan. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, hetzij op enige andere wijze, met als uitdrukkelijk doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Australië. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of met andere woorden in het enkelvoud, het meervoud, de kapitalisatie en/of hij/zij, wordt beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als een verwijzing ernaar.
Koekjes

We maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van SOLARWATT SOLARWATT B.V. geeft u toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van SOLARWATT B.V..

De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies om ons in staat te stellen bij elk bezoek gebruikersgegevens op te vragen. Cookies worden gebruikt in sommige delen van onze site om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die deze bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate / reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.
Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn SOLARWATT B.V. en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op SOLARWATT B.V. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van http://solarwatt.com.au bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn ingesteld.

Dat mag niet:

Materiaal van https://solarwatt.nl herpubliceren.
Verkoop, huur of sublicentie van materiaal via https://solarwatt.nl
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://solarwatt.nl

Herverdelige inhoud van SOLARWATT B.V. (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Commentaar van de gebruiker

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.
Bepaalde delen van deze website bieden de gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens (“Comments”) op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. SOLARWATT B.V. screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Commentaar voordat het op de website is verschenen en de Commentaar geeft niet de standpunten of meningen weer van SOLARWATT B.V., haar vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen. De commentaren weerspiegelen het standpunt en de mening van de persoon die een dergelijk standpunt of mening post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is SOLARWATT B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik en/of plaatsing en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.
SOLARWATT B.V. behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden acht.
U garandeert en vertegenwoordigt dat:
U hebt het recht om de Commentaar op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien of handelsmerken, of andere eigendomsrechten van derden;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer vormt
De Commentaar zullen niet worden gebruikt om bedrijven of gewoonten aan te trekken of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.
U verleent hierbij aan SOLARWATT B.V. een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen voor het gebruiken, reproduceren en bewerken van uw Commentaar in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuws organisaties;
De distributeurs van de online adresboek wanneer zij ons in de lijst opnemen kunnen aan onze Website op de zelfde manier verbinden aangezien zij hyperlink naar de websites van andere vermelde ondernemingen; en
Systeembrede Geaccrediteerde Bedrijven, met uitzondering van het benaderen van non-profit organisaties, liefdadigheid winkelcentra, en liefdadigheid fondsenwervende groepen die niet mogen hyperlink naar onze website.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website linken zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de link partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de link partij.
Wij kunnen naar eigen goeddunken andere link verzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
algemeen bekende bronnen van consumenten- en/of bedrijfsinformatie zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
dot.com gemeenschap sites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van sites die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen,
distributeurs van onlinegidsen;
internetportalen;
accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus waarvan de belangrijkste cliënten ondernemingen zijn; en
onderwijsinstellingen en beroepsorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we dat vaststellen: (a) de koppeling zou geen ongunstige gevolgen hebben voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals mogelijkheden om thuis te werken, mogen geen koppeling maken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink opweegt tegen het ontbreken van SOLARWATT Technology Australia PTY LTD; en (d) wanneer de link in de context staat van algemene informatiebronnen of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de link partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de link partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en u bent geïnteresseerd in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar australia@solarwatt.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst van alle URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen en een lijst van de URL(‘s) op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Geef 2-3 weken de tijd voor een antwoord.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
1. door gebruik te maken van de uniforme bronzoeker (webadres) die wordt gekoppeld aan, of
Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar een koppeling wordt gemaakt, is dit zinvol binnen de context en het formaat van de inhoud op de website van de koppelende partij.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van het logo of ander beeldmateriaal van de SOLARWATT Technology Australia PTY LTD voor het koppelen van een handelsmerk zonder een licentieovereenkomst.
Indien frames

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.
Inhoud Aansprakelijkheid

Wij hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud die op uw website. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Geen enkele link(s) mag(en) verschijnen op enige pagina van uw website of binnen enige context die inhoud of materialen bevat die geïnterpreteerd kunnen worden als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk maakt op of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.
Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid te allen tijde te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden en bepalingen.
Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks aan u te reageren.

Hoewel wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen wij niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan, noch om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.
Afwijzing van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle garanties impliciet door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
Krediet- en contactgegevens

Als u vragen hebt over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

SOLARWATT Groep

Onze actuele algemene voorwaarden kunt u hier downloaden:

Algemene Voorwaarden

Hier kunt u de algemene inkoopvoorwaarden van SOLARWATT voor commerciële aanbieders downloaden:

Algemene Inkoopvoorwaarden SOLARWATT GmbH